Observationer

artportalen.se finns nu alla de tidigare rapportsystemen för fåglar, växter mm sammanslagna. Sidan kan användas både för att se aktuella naturobservationer men även för att rapportera egna.

Många av de länkar som fanns förut går inte att göra från den nya sidan i nuläget utan var och en får söka själv. Dagens fynd  (f.d dagens fågel) för Hallstahammar finns dock nedan.

Nu finns listan över fågelarter observerade under året i kommunen här igen:

Observationer de senaste fem dagarna

Fyndkarta senaste veckan

Lista över observerade fågelarter i kommunen 2020

 

 

För skådarligan går man in på listor och statistik, observatörsligan för aktuellt år och sedan skriver man in Hallstahammar istället för hela landet.

 

Månadsvisa summeringar av intressanta observationer:

2019

december

28/12 pilgrimsfalk 1, Lagårdssjön

11/12 snösparv 6, Strömsvik

Mycket gäss fanns kvar i kommunen under december p.g.a. det milda vädret. Nedan redovisas maxsiffror för respektive art

kanadagås: 1400, Lagårdssjön 28/12

vitkindad gås: 3 Ekeby 13/12

grågås: 20 Herrevads gård 31/12

sädgås: 3 ex Lagårdssjön, 31/12

bläsgås: 1 Ekeby 7/12

november

30/11 kungsörn 1, Strömsholms slott

28/11 lappuggla 1, Dammtorpet

8/11 järpe 1, Vallhall

7/11 lappuggla 1, Vallhall

2/11 smådopping 1, Lagårdssjön

oktober

31/10 smådopping 1, Lagårdssjön

31/10-3/11 ägretthäger 1, Lagårdssjön

22/10 trädlärka 1 sträckande, Kolbäck

5/10 råka 1, Rallsta.

september

30/9 lappsparv, Strömsvik

26/9 rödstrupig piplärka Rallsta

12/9 trädlärka, Kvidinge

12/9 aftonfalk 1 1k sträckande Kvidinge

7/9 bändelkorsnäbb 2 förbiflygande Billingen

7/9 brun glada 1 förbiflygande Ekholmen

augusti

26/8 myrspov 6 sträckande Klovstenen

24/8 kustpipare 2 sträckande Rallsta, Berg

9/8 ängshök 1 hane förbiflygande Kolbäck

2/8 svarttärna 2 sträckande SV Klovstenen

juli

31/7 skräntärna 1 förbiflygande Klovstenen

-18/7 vaktel 2-3 sj Årby, Kvar sedan juni

10/7 trädlärka 3, Skogstorp

juni

7-30/6 vaktel 3 spelande Årby

6-24/6 småfläckig sumphöna 1-2 sp. Freden

21/6 ängshök 1 hane Kyrkbyåsen, Kolbäck

20/6 trastsångare 1 sj Freden

15/6 sommargylling 1 sj Djurgården, Strömsholm

8/6 trädlärka 1 sj Stora Björsbo

4/6 ängshök 1 hane Säby udde

maj

13-23/5 svart rödstjärt 1 sj Kolbäck

21/5 röd glada 1 Strömsholm

17/5 salskrake 1 Borgåsund

10/5 svärta 5, dvärgmås 2 Klovstenen

8/5 dvärgbeckasin 1 Lagårdssjön

3/5 svarthakedopping 2 Freden

1/5 ringtrast, Johannesberg, Årby

april

30/4 ringtrast 1 Tappfallet

27/4 dvärgmås 2 sträckande Sävholmen

23/4 dvärgbeckasin 1 Billingen

21/4 skedand 1 par Billingen

18/4 jorduggla Strömsvik

16/4 småfläckig sumphöna 1 hamraviken

14, 16/4 skäggmes Hamraviken

13/4 bläsgås 73

12/4 järpe 1 Boda

7/4 silltrut 1 Sävholmen

 

Maxantal av rastande dykänder mälaren

alfågel 3

bergand 4

sjöorre 62

svärta 12

 

mars

21, 31/3 snösparv 1 Rallsta

25/3 råka 1 Lagårdssjön

19/3 snösparv 1 Sågmossen

14/3 råka 12, Bodabäcken

14/3 mindre sångsvan 1, Strömsvik

5, 10/3 snösparv 25, Strömsvik/Storängen

 

Största gåssiffror:

bläsgås 67

grågås 129

sädgås 450

spetsbergsgås 22

kanadagås 900

vitkindad gås 15

 

Första datum för vårfåglar:

29/3 tornfalk

27/3 rördrom,

25/3 enkelbeckasin,

24/3 skäggdopping, taltrast

23/3 hämpling,

22/3 sävsparv, ängspiplärka

21/3 morkulla

20/3 trädlärka

19/3 dubbeltrast

18/3 kricka, skrattmås

14/3 trana

8/3 ringduva

februari

28/2 råka 1 Lagårdssjön

18/2 kungsörn 1 Brunna, Säby

11/2 kungsörn 1 Fastön

11/2 ringduva 1 Trollvad

 

Största gåssiffror:

bläsgås 10

grågås 65

vitkindad gås 11

spetsbergsgås 7

kanadagås 900

sädgås 250

Första datum för vårfåglar:

17/2 sädgås, sånglärka, skogsduva

16/2 kanadagås, tofsvipa

13/2 stare

11/2 sångsvan

10/2 grågås

januari

29 januari berguv 1 Bulten

29 januari vinterhämpling 1 Tunagärde

24 januari rödhake 1 Mölntorp

19-21 januari forsärla 1 Trångfors 1:a vinterfyndet i kommunen

19 januari dubbeltrast 1 Mölntorp

19 januari stare 5 Herrskogen

19 januari stenfalk 1 hane Förunda

13 januari stare 1 Utnäs

10 januari snösparv 12 Ängen, Strömsholm

5 januari rödhake 1 Vänsta

3 januari kungsfiskare 1 Strömsholms slott

3 januari ringduva 1 Årby

2018

december

27/12 råka 1 1k Årby

24/12 ringduva 1 Tunagärde

5-6/12 stare, max 6 st, Strömsholm

1-23/12 kanadagås, maximalt 1000 rastande, Strömsholmsområdet

1, 19, 25-26/12 kungsfiskare 1 slottströmmarna, Strömsholms slott

november

29/11 snösparv 1 Kvalsta

14/11 råka 1 Brånsta

oktober

7/10 kungsfiskare 1 Slottsholmarna, Strömsholm

september

25/9 rödstrupig piplärka 1 Billingen

25/9 skäggmes 2 Billingen

24/9 prutgås 5 sträckande Sävholmen

23/9 rödstrupig piplärka 1 Värpeby

23/9 trädlärka 1 Årby

9/9 blåhake 2 strömsvik

augusti

27/8 blåhake 1 honfärgad Lagårdssjön

4 observationer av kungsfiskare under månaden

juli

juni

16/6 vitkindad gås 13 pulli Skanssjön

13/6 nattskärra 1 spelande Tappfallet

9/6 nattskärra 1 spelande Fårmossen

5/6 vaktel 1 spelande hamraviken

5, 8/6 skäggmes 1 hamraviken, kolbäcks sn

2/6 vassångare 1 sj Utnäs

maj

20-29/5 kornknarr Mölntorps golfbana

27-29/5 vaktel 1 Gränby

28/5 skäggmes Hamraviken

25-28/5 småfläckig sumphöna 2 Lagårdssjön

23/5 svarttärna 1 Lagårdssjön

23/5 årta 1 Lagårdssjön

21/5 trastsångare 1 Borgåsund

19/5 svarthalsad dopping 2 rastande Klovstenen

15-19/5 kornknarr 1 Borgåsund

17/5 ejder 1 Klovstenen

17/5 svärta 6 Klovstenen

april

29/4 dvärgbeckasin 1 spelande Billingen

25/4 härfågel 1 Östra Nibble

23/4 mindre sångsvan 1 sträckande, Sävholmen

10/4 röd glada 1, Vallby, Kolbäck

7/4 mindre sångsvan 1 sträckande, Årby

6/4 röd glada 1, Fjällsta

5/4 brunand, 1 hane, Borgåsund

1:a observationsdatum av vissa vårfåglar

28/4 rödstjärt

25/4 göktyta, grönsångare, gulärla

22/4 svartvit flugsnappare,

20/4 trädpiplärka

19/4 fisktärna

18/4 drillsnäppa

15/4 lövsångare

15/4 storspov

12/4 stenskvätta,

7/4 brun kärrhök, fiskgjuse, ladusvala

6/4 enkelbeckasin

5/4 taltrast, sädesärla

4/4 sävsparv