Observationer

artportalen.se finns nu alla de tidigare rapportsystemen för fåglar, växter mm sammanslagna. Sidan kan användas både för att se aktuella naturobservationer men även för att rapportera egna.

Många av de länkar som fanns förut går inte att göra från den nya sidan i nuläget utan var och en får söka själv. Dagens fynd  (f.d dagens fågel) för Hallstahammar finns dock nedan.

Nu finns listan över fågelarter observerade under året i kommunen här igen:

Observationer de senaste fem dagarna

Fyndkarta senaste veckan

Lista över observerade fågelarter i kommunen 2019

 

 

För skådarligan går man in på listor och statistik, observatörsligan för aktuellt år och sedan skriver man in Hallstahammar istället för hela landet.

 

Månadsvisa summeringar av intressanta observationer:

2019

februari

28/2 råka 1 Lagårdssjön

18/2 kungsörn 1 Brunna, Säby

11/2 kungsörn 1 Fastön

11/2 ringduva 1 Trollvad

 

Största gåssiffror:

bläsgås 10

grågås 65

vitkindad gås 11

spetsbergsgås 7

kanadagås 900

sädgås 250

Första datum för vårfåglar:

17/2 sädgås, sånglärka, skogsduva

16/2 kanadagås, tofsvipa

13/2 stare

11/2 sångsvan

10/2 grågås

januari

29 januari berguv 1 Bulten

29 januari vinterhämpling 1 Tunagärde

24 januari rödhake 1 Mölntorp

19-21 januari forsärla 1 Trångfors 1:a vinterfyndet i kommunen

19 januari dubbeltrast 1 Mölntorp

19 januari stare 5 Herrskogen

19 januari stenfalk 1 hane Förunda

13 januari stare 1 Utnäs

10 januari snösparv 12 Ängen, Strömsholm

5 januari rödhake 1 Vänsta

3 januari kungsfiskare 1 Strömsholms slott

3 januari ringduva 1 Årby

2018

december

27/12 råka 1 1k Årby

24/12 ringduva 1 Tunagärde

5-6/12 stare, max 6 st, Strömsholm

1-23/12 kanadagås, maximalt 1000 rastande, Strömsholmsområdet

1, 19, 25-26/12 kungsfiskare 1 slottströmmarna, Strömsholms slott

november

29/11 snösparv 1 Kvalsta

14/11 råka 1 Brånsta

oktober

7/10 kungsfiskare 1 Slottsholmarna, Strömsholm

september

25/9 rödstrupig piplärka 1 Billingen

25/9 skäggmes 2 Billingen

24/9 prutgås 5 sträckande Sävholmen

23/9 rödstrupig piplärka 1 Värpeby

23/9 trädlärka 1 Årby

9/9 blåhake 2 strömsvik

augusti

27/8 blåhake 1 honfärgad Lagårdssjön

4 observationer av kungsfiskare under månaden

juli

juni

16/6 vitkindad gås 13 pulli Skanssjön

13/6 nattskärra 1 spelande Tappfallet

9/6 nattskärra 1 spelande Fårmossen

5/6 vaktel 1 spelande hamraviken

5, 8/6 skäggmes 1 hamraviken, kolbäcks sn

2/6 vassångare 1 sj Utnäs

maj

20-29/5 kornknarr Mölntorps golfbana

27-29/5 vaktel 1 Gränby

28/5 skäggmes Hamraviken

25-28/5 småfläckig sumphöna 2 Lagårdssjön

23/5 svarttärna 1 Lagårdssjön

23/5 årta 1 Lagårdssjön

21/5 trastsångare 1 Borgåsund

19/5 svarthalsad dopping 2 rastande Klovstenen

15-19/5 kornknarr 1 Borgåsund

17/5 ejder 1 Klovstenen

17/5 svärta 6 Klovstenen

april

29/4 dvärgbeckasin 1 spelande Billingen

25/4 härfågel 1 Östra Nibble

23/4 mindre sångsvan 1 sträckande, Sävholmen

10/4 röd glada 1, Vallby, Kolbäck

7/4 mindre sångsvan 1 sträckande, Årby

6/4 röd glada 1, Fjällsta

5/4 brunand, 1 hane, Borgåsund

1:a observationsdatum av vissa vårfåglar

28/4 rödstjärt

25/4 göktyta, grönsångare, gulärla

22/4 svartvit flugsnappare,

20/4 trädpiplärka

19/4 fisktärna

18/4 drillsnäppa

15/4 lövsångare

15/4 storspov

12/4 stenskvätta,

7/4 brun kärrhök, fiskgjuse, ladusvala

6/4 enkelbeckasin

5/4 taltrast, sädesärla

4/4 sävsparv

mars

25/3 pärluggla 1 hoande Uppsala, Berg

22/3 slaguggla 1 ropande Uppsala, Berg

20/3 kungsörn 1 str Lagårdssjön

Datum för första obsarna av vissa vårfåglar. Ovanligt sena datum i år pga kylan som i princip höll i mars ut

14 mars sånglärka

17 mars gråhäger

18 mars stare

19 mars tofsvipa

20 mars skogsduva

28 mars trana

31 mars skrattmås